22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1

ฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานทวิภาคี หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ประชุมเพื่อเตรียมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Lesson Plan & Leaning lnnovation ในการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply