17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%88

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ประจำปี 2564 และต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และผ่านระบบ Line Meeting

Leave a Reply