May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%81

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ e-Lessan Plan & Learning Innovation การจัดทำใบช่วยสอน (instruction sheet) อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการเรียนการสอน ทศวรรษที่ 21 ในการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Leave a Reply