November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ โครงการห้องเรียนอาชีพ เพื่อจัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินบุรี ขอขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนสังกัด สพฐ และโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ปีนี้ให้ความสนใจมาก ห้องประชุมมีขนาดเล็กลงเลย

Leave a Reply