22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หัวหน้างานกิจกรรม,ครูที่ปรึกษา ชมรมวิชาชีพ แต่ละแผนก, ครูที่ปรึกษา (อวท.) ประชุมหาเเนวทางการดำเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply