22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3

ประชุมฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในเรือนจำ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุมขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply