May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93

ประชุมฝ่ายบริหาร และคุณครูวิชาชีพระยะสั้น แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในปีงบประมาณ 2565 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร

อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply