26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหาร คณะครูผู้เกี่ยวข้องงานทวิภาคี และตัวแทนจากสถานประกอบการ ผู้ควบคุมนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพ แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม LINE Meeting วันที่ 10 มกราคม 65 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุม 1ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply