22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84

ประชุมฝ่ายบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรื่องเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้เรียน การย้ายครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นจากแผนกวิชาช่างกลโรงงานไปยังแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและงานเชื่อม เ พื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply