24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5

นายอนุชิด อรรถานิธี ประธานการ ประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน on site และรองรับการประเมินความเสี่ยงจากสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข อำเภออินทร์บุรี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ. ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย line meeting

Leave a Reply