22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เรื่องการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและการย้ายสถานประกอบการ ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19 ) ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live เพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply