22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ ระบบZOOM ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.10 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply