17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c

นายอนุชิด อรรถานิธี ประธานประชุมชี้เเจงหลักเกณฑ์และการเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 1.การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน 2.การกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 3.การประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,และนักการภารโรง,และยามรักษาความปลอดภัย) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีและผ่านระบบออนไลน์ Line Meeting

Leave a Reply