26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานประชุมผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตาม แก้ไขปัญหา และพัฒนาโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00.น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply