22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3

ประชุมครูที่ปรึกษา ทุกระดับชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบLine Meetingในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.50 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply