22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89

นายอนุชิด อรรถานิธี ประธานฯการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply