16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและปฏิทินการดำเนินการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply