November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง การก่อสร้างอาคารแฟลตพักครู วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ครั้งที่ 6 พร้อมตรวจรับการส่งมอบงาน งวดงานที่ 3 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

Leave a Reply