28/11/2021
Inburi Industrial And Community Education College

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประชุมการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 1 (ขุนไกร) อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เวลา 09.40 น.

Leave a Reply