24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งนายก อวท. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย. ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2564 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 เป็นต้นไป

Leave a Reply