22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีจัดการอบรม และทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบ.live stream ผ่านทางfacebookfanpage งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวัน 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

Leave a Reply