16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับทุนการศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. การแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษา

Leave a Reply