17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2

ประกาศกำหนดการลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา
*หมายเหตุ รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในโพสต์ประกาศด้านล่าง
***บัตรลงทะเบียนรับได้ที่ครูที่ปรึกษาของแต่ละแผนกแต่ละชั้นปี
****สำหรับปวช.1ที่จ่ายตอนมอบตัวครบแล้ว ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่ม แต่ต้องมารับบัตรลงทะเบียนค่ะ ส่วน ปวส.1 จะมีค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
ในส่วนของ ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 ติดต่อรับบัตรลงทะเบียนผ่านครูที่ปรึกษา

Leave a Reply