August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b2

ปฐมนิเทศ ครูพิเศษสอน (รายใหม่) ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply