22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply