26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รักษาการรองฝ่าย
นางวนิดา บุญมี

ฝ่ายวิชาการ

รักษาการรองฝ่าย
นางณัฐสนันท์ บัวโฉม

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รักษาการรองฝ่าย
นายนิรันดร์ คงแย้ม

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รักษาการรองฝ่าย
นางสาวนฤมล มีประเสริฐ