26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9d

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคี งานครูที่ปรึกษา และหัวหน้าแผนกวิชาบัญชี นิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวส. 2 แผนกวิชาการบัญชี วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา17.30 น. ณ.ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply