26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวส. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ.ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply