26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูวิชาช่างยนต์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ของแผนกวิชาช่างยนต์ แบบออนไลน์ วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply