22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%89

นายนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยลัย และคณะฯ  นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระเเสสลับ รหัสวิชา 20104-2008 ครูนิรันดร์ คงเเย้ม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply