22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%89

นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชากฎหมายพาณิชย์ รหัสวิชา 20001-1005 ครูณัฐสนันท์ บัวโฉม แผนกวิชาการบัญชี วันที่ 23 มิถุนายน 2564 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply