16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site (แกนมัธยม)ครูแผนกวิชาการบัญชี นางสาวนิสา ขุนพานิช วิชาขนมไทย รหัสวิชา 1402-2203 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนวัดหนองสุ่ม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply