August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชางานไฟฟ้าอิเล็กทรอริกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1005 ครูนรินท์ คลังนุ่ม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น.ณ ห้องงานวัดผลและประเมิน ฝ่ายวิชาการ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply