26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 รหัสวิชา 30201-2006 ครูนฤมล มีประเสริฐ
แผนกวิชาการบัญชี วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 10.30 น ณ แผนกวิชาการบัญชี ห้อง 132 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply