26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1007 ครูอภิชาติ เพ็งชวด
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 10.00 น ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply