May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 20001-1001 ครูสายสมร ท้าวน้อย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้อง อวท.วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply