26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า รหัสวิชา 20104-2105 ครูนรินท์ คลังนุ่ม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.20 น. ณ ห้องฝ่ายวิชาการ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Related Posts: