June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาวงจรไฟฟ้ากระเเสตรง รหัสวิชา 2104-2002 ครูศิริพันธ์ แก้วมาลา วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply