22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางณัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชางานหล่อโลหะ รหัสวิชา 20102-2107 ครูกฤตนันท์ สันติวงศกร แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทฤษฏีช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply