June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นิเทศการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาการบัญชี วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น ณ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply