August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปีการศึกษา 2564 และการมอบเกียรติบัตรในงานวันครู ประจำปี 2565ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา .14.30 น. ณ. ห้องประชุม 1 ขุนไกร และผ่านระบบออนไลน์ Line Meethiing

Leave a Reply