June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมจัดตารางสอนวิชาชีพ(ห้องเรียนอาชีพ) หลักสูตรระยะสั้น (แกนมัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply