16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอ่ชีพอินทร์บุรีเยี่ยมให้กำลังใจการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2564 จังหวัดนครปฐม วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

Leave a Reply