24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เลือกตั่งคณะกรรมการ อวท. และชมรมวิชาการบัญชี กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะมารยาทไทย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 ณ. ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี หรือ ระบบ Line meeting

Leave a Reply