24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประจำปี 2564 และหัวหน้างานบริหารทั่วไป เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี หรือผ่านระบบ Line Meeting

Leave a Reply