August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ปฏิบัติหน้าทีรองประธานกรรมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Leave a Reply