May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการช่วยเหลือในช่วงการระบาดของเชื้อ Covid 19 ปริมาณของอาหาร และราคาจำหน่าย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และผ่านระบบออนไลน์

Leave a Reply