24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประธานการประชุมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2/2564 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และผ่านระบบออนไลน์ Line Meeting

Leave a Reply