August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถาธินี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการ และแนวทางการปฏิบัติก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply