June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%9e%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99

นายชวลิต พึ่งโภคา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply