24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ab

นางวนิดา บุญมี ครูผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมเรื่องการคัดเลือกครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ อศจ. วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.30 ณ.ห้องประชุม1ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply